English version after Swedish

By Lundqvist-Cruz Integritetspolicy
Senast uppdaterad 25/5 2018

Vilka uppgifter samlas in och i vilket ändamål? 

Namn och adress Fakturering

Leveranser  
Organisationsnummer Fakturering  
Bild Dokumentation av verksamhet
Marknadsföring
Sociala medier
E-mail Kommunikation

Fakturering  
SMS Kommunikation  
Telefonnummer   Kommunikation

Fakturering  
Bankuppgifter Fakturering  

Ansvarig för insamlade uppgifter?
By Lundqvist-Cruz 

Syfte
By Lundqvist-Cruz samlar in uppgifter för att kunna ingå avtal med kund för att kunna leverera tjänster och produkter.  

Grund för personuppgiftsbehandling
Avtal - Muntligt som skriftligt. Behandling av personuppgifter är nödvändiga kunna använda sig av By Lundqvist-Cruz tjänster och köpa produkter.

Bilder - Dokumentation sker för marknadsföring, sociala medier, dokumentation, beställningar och leveranser.

E-post - Användning av digital post sker för kommunikation och fakturering.

Behandling och sparande av personuppgifter - Insamling, registrering och hantering sker via hostingleverantörer.

Källor för personuppgifter - Genom By Lundqvist-Cruz, analog och digital kommunikation.

Tredje part - By Lundqvist-Cruz kan komma att dela kunddata med tredje part för att och kommer vidta nödvändiga åtgärder för att kunddata skall behandlas korrekt och säkert.

Leverantörer och underleverantörer - Nödvändig kunddata kan delas med leverantörer och underleverantörer för att By Lundqvist-Cruz ska kunna leverera tjänster och produkter. Kunddata delas enligt lag.

Hostingföretag - Kunddata lagras för att By Lundqvist-Cruz ska kunna leverera tjänster och produkter.

Sparande av uppgifter
Personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet samt för att kunna leverera tjänster och produkter. Efter avslutad kundrelation sparas uppgifterna maximalt i 2 år eller enligt ändamålet, exempelvis lag lagstadgat.

Rättigheter som registrerad
- Rätt till information.
- Rätt till rättelse.
- Rätt till radering.
- Rätt till begränsning av behandling.
- Dataportabilitet.
- Rätt att göra invändningar.
- Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Kontakt
By Lundqvist-Cruz nås på dataskydd@delacruz.se
English version

By Lundqvist-Cruz Integrity Policy
Last updated 25/5 2018

What data is collected and for what purpose? 

Name and Address

Billing

Delivery     
Company registration number Billing  
Image  Documentation
E-mail Communications

Billing   
SMS Communications  
Phone number   Communications

Billing  
Bank details Billing  

Responsible for collected data?
By Lundqvist-Cruz

Purpose
By Lundqvist-Cruz collects data in order to enter into a contract with customers in order to deliver services and products.

Reason for personal data processing
Agreement - Oral as written. Processing of personal data is necessary to make use of By Lundqvist-Cruz services and purchase products.


Images - Documentation is done for marketing, social media, documentation, orders and deliveries.

E-mail - Use of digital mail in order to communicate and for billing.

Processing and retrieval of personal data - Collection, registration and management are via host suppliers.

Sources of personal data - By Lundqvist-Cruz , analogue and digital communication.

Third Party - By Lundqvist-Cruz may share customer data with third parties in order to and will take the necessary steps to ensure that customer data is processed correctly and safely.

Suppliers and subcontractors - Required customer data can be shared with suppliers and subcontractors in order for By Lundqvist-Cruz to deliver services and products. Customer data is shared by law.

Hosting Company - Customer data is stored for By Lundqvist-Cruz to deliver services and products.

Data storage
Personal data is stored no longer than is necessary for the purpose and for delivering services and products. After completion of customer relationship, the data is stored for a maximum of 2 years or according to the purpose, for example, statutory law.

Rights as registered
- The right to be informed.

- The right of access.
- The right to rectification.
- The right to erasure.
- The right to restrict processing.
- The right to data portability.
- The right to object.
- Rights in relation to automated decision making and profiling.

Contact
By Lundqvist-Cruz is reached at dataskydd@delacruz.se